Vijesti

Održana tematska sjednica Županijske Skupštine

  U Velikoj vijećnici županijske uprave, pod predsjedanjem Pere Ćosića, održana je tematska sjednica Županijske skupštine na kojoj se raspravljalo o dvije točke dnevnog reda:

 1. Informacija o mjerama za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica epidemije bolesti COVID-19 na području Brodsko-posavske županije u 2020. godini
 2. Izvješće o stanju kvalitete zraka na području Brodsko-posavske županije u 2019. godini

U raspravi o prvoj točki Dnevnog reda predstavljene su mjere koje Brodsko-posavska županija provodi zbog bitno promijenjenih gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19, a u cilju osiguravanja sredstava za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom. Rečeno je kako je nužno bilo promijeniti proračunske aktivnosti Županijskog proračuna Brodsko-posavske županije i njenih proračunskih korisnika kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni kapacitet. Slijedom navedenog, župan Brodsko-posavske županije donio je 14. travnja 2020. godine Odluku o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa (KLASA: 023-01/20-01/181, URBROJ: 2178/1-09-20-1) temeljem koje su upravni odjeli i službe Brodsko-posavske županije i njihovi proračunski korisnici dužni tijekom trajanja ugroze epidemijom koronavirusa provoditi sljedeće mjere poslovanja:

 1. Sustavno i dosljedno provođenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu od 2. travnja 2020. godine koja se na odgovarajući način provodi i u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 2. Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznici mogu preuzimati samo one obveze i izvršavati samo one rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija. Obveznicima se zabranjuje novo zapošljavanje, prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme te sklapanje ugovora o djelu.
 3. Od dana stupanja na snagu ove Odluke svi obveznici su dužni obustaviti sve javne pozive, postupke javne nabave, kao i postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.
 4. Iznimno od točke 3. ove Odluke obveznici mogu nastaviti provoditi postupke javne nabave, kao i postupke jednostavne nabave te mogu pokretati nove postupke:
 5. Zbog zabrane društvenih okupljanja smanjiti isplate i raspored sredstava za proslavu obilježavanja Dana županije kao i sredstva za financiranje Savjeta mladih Brodsko-posavske županije.
 6. Poslovnim bankama dati prethodnu suglasnost za produljenje rokova povrata kredita koji su odobreni u skladu s Programom „Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1.-Kreditom do konkurentnosti u suradnji s Brodsko-posavskom županijom u svrhu ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa, korisnicima kredita koji zbog epidemije trpe negativne posljedice omogućiti sljedeće mjere: 
 • privremenu obustavu naplate kreditnih obveza koje dospijevaju u razdoblju od 31. ožujka do 30. lipnja 2020., 
 • moratorij na otplatu glavnice kredita i redovne kamate u razdoblju do 6 mjeseci te 
 • produljenje ugovorenih rokova otplate kredita do 6 mjeseci, računajući od trenutačno ugovorenih rokova.
   7. Zbog uvođenja protuepidemijskih mjera a uslijed ograničenog fiskalnog potencijala Županijskog proračuna smanjiti/obustaviti sve aktivnosti, programe i projekte koji nisu neophodni a poglavito na području: Zaštite priroda i okoliša; Energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, komunalne infrastrukture i prometa te proračunskog korisnika: JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode BPŽ - Natura Slavonica.
 
8.Službena putovanja, reprezentaciju, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, sitni inventar, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale nespomenute rashode potrebno je ograničiti do razine kojom se ne ugrožava uredno funkcioniranje županijskih upravnih tijela.
Iste mjere ograničavanja spomenutih troškova primijeniti i na sve proračunske korisnike odnosno institucije koje se (su) financiraju iz Županijskog proračuna.

9..Smanjiti sredstva koja se odnose na iznose dotacija ustanovama u kulturi, športu i tehničkoj kulturi koji se financiraju iz Županijskog proračuna a pod pretpostavkom da se planirane aktivnosti neće moći realizirati u vrijeme trajanja epidemije koronavirusom.

10. Izvršiti detaljnu analizu svih stavki Županijskog proračuna i financijskih planova ustanova i drugih korisnika koji se financiraju iz Županijskog proračuna, kako bi se tijekom 2020. godine putem rebalansa proračuna moglo ostvariti odgovarajuće uštede u svim segmentima proračunske potrošnje.

11. S predsjednikom Sindikata službenika lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrditi uvjete Sporazuma u kojemu će određena prava djelatnika biti korigirana odnosno smanjena na temelju Odluke o posebnim mjerama te odmah pristupiti pregovaranju sa sindikatima ostalih ustanova kojima je Županija osnivač, kao i sa svim ostalim proračunskim korisnicima da se ista mjerila unesu u Kolektivne ugovore/sporazume tih ustanova, a sve u cilju racionalizacije poslovanja Brodsko-posavske županije u izvanrednim okolnostima.

12. Privremeno smanjiti odobravanje dotacija udrugama građana, sponzorstva i pokroviteljstva, kao i pomoći fizičkim i pravnim osobama iz Tekuće rezerve Proračuna na način da se sredstva odobravaju isključivo u neophodnim slučajevima a poglavito u funkciji borbe protiv epidemije koronavirusa.

13. Vezano za negativne učinke pandemije koronavirusom a u cilju pomoći gospodarstvenicima u Centru za razvoj BPŽ organizirati tim koji će biti besplatno na raspolaganju poduzetnicima pri izradi projektne dokumentacije i Prijave za COVID-19 zajam za obrtna sredstva u svrhu održavanja likvidnosti poduzetnika.

14. Smanjiti planirane troškove i opseg programskih sadržaja županijskih manifestacija (obilježavanje značajnih datuma, obilježavanje obljetnica, troškove održavanja Dana županije, Stočarske izložbe,^poljoprivredno-poduzetničkih ideja, financiranje Savjeta mladih BPŽ, proslave dočeka Nove Godine i si.) u skladu s procijenjenim mogućnostima Proračuna Brodsko-posavske županije.

15. Na području zdravstva i socijalne skrbi postići odgovarajuće uštede a da se ne ugrozi osnovna djelatnost u programima: javne potrebe u zdravstvu, financiranje primarne zdravstvene zaštite, javne potrebe u socijalnoj skrbi te skrb o braniteljima i umirovljenicima.

16. S predstavnicima gradova i općina inicirati provedbu mjera solidarnosti kojima bi se gospodarstvenici s njihovog područja čije je poslovanje ugroženo uslijed epidemije koronavirusa oslobodili obveze plaćanja zakupa poslovnih prostora, poreza na zakup javne površine te komunalne naknade za vrijeme trajanja ugroze.

17. Izmjenama i dopunama Proračuna Brodsko-posavske županije za 2020. godinu izvršit će se usklađenje prihodovne i rashodovne strane proračuna te promijeniti planirane aktivnosti s mjerama utvrđenim ovom Odlukom kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal Županijskog proračuna a sve u cilju pomoći javnim ustanovama u zdravstvu Brodsko-posavske županije i gospodarstvenicima u borbi s epidemijom koronavirusa.

Sukladno naprijed navedenim mjerama poslovanja, a uslijed novonastale javnozdravstvene situacije i posljedica koje pandemija uzrokovana virusom COVID-19 ostavlja na gospodarstvo u cjelini, Brodsko-posavska županija donosi mjere za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19 na županijskoj razini za tekuću godinu kojima bi se olakšao problem nelikvidnosti, ublažile ekonomske posljedice, potaknulo poslovanje i konkurentnost poduzetnika i poljoprivrednika.

Mjerama u području gospodarstva bi se subvencionirali troškovi nabave opreme, repromaterijala, troškovi zakupa poslovnog prostora u kojem se poslovna aktivnost odvija; komunalni troškovi (el. energija, voda, plin, odvoz komunalnog otpada); troškovi telekomunikacija; troškovi knjigovodstvenih usluga; troškovi usklađivanja uvjeta poslovanja u poslovnom ili proizvodnom prostoru sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o Mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 od 23. travnja 2020. godine i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo; troškovi izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava na nacionalnoj razini, troškovi izrade cjelovitih zahtjeva za HAMAG-BICRO zajmove, troškovi izrade cjelovitih zahtjeva za HBOR kredite te za sve ostale natječaje i mjere vezane za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19; usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (pregled i ispitivanje radne opreme i instalacija, te uvjeta u radnom okolišu, certificiranje proizvoda). Uvažavajući činjenicu da je „event industrija", odnosno organizatori kulturnih i sportskih događanja, sajmova i kongresa najviše pogođena epidemijom koronavirusa, Županija je odlučila sufinancirati sve promotivne i marketinške aktivnosti pojedinačnih nastupa poduzetnika na sajmovima i manifestacijama (koji su održani) te organizaciju sajmova (koji su održani) na području Županije u vezi s poduzetništvom i obrtništvom. Također, temeljem potpisanih ugovora o poslovnoj suradnji s bankama Županija je omogućila odgodu plaćanja obveza (s osnove kamata i glavnice) odnosno odobravanje moratorija na otplatu kredita poduzetnicima kojima se subvencionira kamata na odobrene postojeće kredite, a sve u svrhu očuvanja radnih mjesta i zaposlenosti.

Mjerama u području poljoprivrede omogućilo bi se povezivanje proizvođača hrane, OPG-a s krajnjim korisnicima putem web platforme „L0KALN02G0" te dostava hrane od strane proizvođača do korisnika čije bi troškove dostave sufinancirala Brodsko-posavska županija. Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine te od 22. ožujka 2020. godine uvedena je mjera obustave rada ugostiteljskih objekata svih kategorija odnosno obustavljen je rad tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti, a samim time je onemogućena prodaja svježeg mlijeka i mliječnih prerađevina te goveđeg mesa. Slijedom navedenog, Brodsko-posavska županija donosi Program potpore za unaprjeđenje govedarstva - krava prvotelki svih pasmina na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu. Uvažavajući činjenicu da će epidemija bolesti COVID-19 u konačnici kroz usporavanje gospodarskih aktivnosti utjecati i na financijsko poslovanje poljoprivrednika, Brodsko- posavska županija predlaže donošenje Odluke o oslobađanju dijela zakupnine, odnosno naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, zakupoprimidma odnosno korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta s područja BPŽ, u dijelu koji je dio prihoda proračuna Brodsko-posavske županije za 2020. godinu.

Predstavljene mjere Brodsko-posavske županije u području gospodarstva zasuzbijanje negativnih ekonomskih posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19.

 1. Mjera dodjele potpore male vrijednosti za mikro poduzetnike Brodsko- posavske županije za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti čiji je rad obustavljen zbog epidemije bolesti COVID-19 u 2020. godini
 2. Mjera dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko- posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u vezi s poduzetništvom i obrtništvom (koji su održani) u 2020. godini
 3. Mjera dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko- posavske županije za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko- posavskoj županiji (koji su održani) u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2020. godini
 4. Mjera dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko- posavske županije za pregled i ispitivanje radne opreme i instalacija, uvjeta u radnom okolišu te certificiranje proizvoda u 2020. godini
 5. Mjera odgode plaćanja obveza (s osnove kamate i glavnice) odnosno odobravanja moratorija na otplatu kredita poduzetnicima Brodsko- posavske županije u 2020. godini
 6. Mjera pružanja besplatnih savjetodavnih usluga poduzetnicima Brodsko-posavske županije od strane Centra za razvoj Brodsko- posavske županije u 2020. godini

 

Kriteriji dodjele potpora za navedene mjere iz područja gospodarstva

1. Mjera dodjele potpore male vrijednosti za mikro poduzetnike Brodsko-posavske županije za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti čiji je rad obustavljen zbog epidemije bolesti COVID-19 u 2020. godini

Korisnici potpore mogu biti mikro poduzetnici (isključivo obrti i trgovačka društva) registrirani za sve osnovne/pretežite djelatnosti (isključena poljoprivreda) i kojima je zabranjen rad Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ:511-Ol- 300-20-1) od 19. ožujka 2020. godine („Narodne novine", broj 32/20) Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Potpore se dodjeljuju za subvencioniranje troškova nabave opreme, repromaterijala, troškova zakupa poslovnog prostora u kojem se obavlja poslovna aktivnost za ožujak/travanj/svibanj 2020.godine; komunalni troškovi (električna energija, voda, plin, odvoz komunalnog otpada) za ožujak/ travanj/svibanj 2020. godine za prostor u kojem se obavlja poslovna aktivnost; troškovi telekomunikacija (fiksni telefon, mobilni telefon i internet) za ožujak/travanj/svibanj 2020. godine za prostor u kojem se obavlja poslovna aktivnost i koji glase na poslovni subjekt; troškovi knjigovodstvenih usluga za ožujak/travanj/ svibanj 2020. godine; troškova usklađivanja uvjeta poslovanja u poslovnom ili proizvodnom prostoru sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o Mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 od 23. travnja 2020. godine i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo; troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava na nacionalnoj razini, troškovi izrade cjelovitih zahtjeva za HAMAG-BICRO zajmove, troškova izrade cjelovitih zahtjeva za HBOR kredite te za sve ostale natječaje i mjere vezane za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene mjere i može dosegnuti do 100 % ukupno prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 30.000,00 kuna.

Za provedbu ove mjeru osigurat će se iz Proračuna Brodsko- posavske županije iznos od 2.000.000,00 kuna.

Ovom mjerom omogućiti će se podnošenje zahtjeva za potporu velikom dijelu obrtnika s područja Brodsko-posavske županije kojima je onemogućeno poslovanje uzrokovano epidemijom bolesti COVID-19 s područja Brodsko-posavske županije, a što je sadržano u prijedlogu mjera za ublažavanje štetnih posljedica na gospodarstvo COVID-19 Obrtničke komore Brodsko-posavske županije od 17.04.2020. godine.

2. Mjera dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu (koji su održani) u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2020. godini

Korisnici potpore mogu biti mikro i mali poduzetnici (isključivo obrti i trgovačka društva) registrirani za sve osnovne/pretežite djelatnosti (isključena poljoprivreda). Potpore se dodjeljuju za izlaganje na domaćim i inozemnim sajmovima i manifestacijama u vezi s poduzetništvom i obrtništvom koji su održani u 2020. godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave Javnog poziva (troškovi nastali od 01.01.2020.), ali samo za sajmove i manifestacije održane u 2020. godini.

Potpora se dodjeljuje za troškove zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora te za troškove izrade pisanog/tiskanog promidžbenog materijala i proizvoda direktno vezanog uz nastup na sajmu.

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 50% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 15.000,00 kuna.

3. Mjera dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za organizaciju sajmova u Brodsko-posavskoj županiji (koji su održani) u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2020. godini

Korisnici potpore mogu biti mikro i mali (isključivo obrti i trgovačka društva) registrirani za sve osnovne/pretežite djelatnosti (isključena poljoprivreda), a između ostalog trebaju biti registrirani i za djelatnost organizacije sastanaka i poslovnih sajmova.

Potpore se dodjeljuju za troškove organizacije sajmova u Brodsko- posavskoj županiji u vezi s poduzetništvom i obrtništvom koji su održani u 2020. godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave Javnog poziva (troškovi nastali od 01.01.2020.), ali samo za sajmove održane u 2020. godini.

Potpora se dodjeljuje za troškove zakupa, uređenja i opremanja prostora za održavanje sajma, troškove najma opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica, šator i dr.) te za troškove promocije sajma (izrada promidžbenih materijala o sajmu, izrada web stranice sajma, medijsko oglašavanje sajma - oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje-plakati/billboard i si., online oglašavanje).

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 50% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 30.000,00 kuna.

4. Mjera dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pregled i ispitivanje radne opreme i instalacija, uvjeta u radnom okolišu i za certifikaciju proizvoda u 2020. godini

Korisnici potpore mogu biti mikro i mali poduzetnici (isključivo obrti i trgovačka društva) registrirani za sve osnovne/pretežite djelatnosti (isključena poljoprivreda).

S obzirom na činjenicu da je obveza provedbe pregleda i ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) i instalacija, uvjeta u radnom okolišu te svega ostalog što poduzetnik posjeduje na mjestu rada propisana zakonskim i podzakonskim propisima iz zaštite na radu i zaštite od požara, Brodsko- posavska županija dodijelit će potporu male vrijednosti za aktivnosti pregleda i ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) i instalacija te uvjeta u radnom okolišu.

Aktivnosti pregleda i ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) i instalacija, te uvjeta u radnom okolišu mogu biti prihvatljive samo ukoliko su provedene od strane ovlaštenog tijela.

Intenzitet potpore može iznositi najviše do 50% neto cijene pregleda i ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) i instalacija, te uvjeta u radnom okolišu (bez PDV-a), s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 10.000,00 kuna.

Potpore male vrijednosti dodijeliti će se i za aktivnost certifikacije proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive).

Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

Potpore se dodjeljuju za sufinanciranje laboratorijskih ispitivanja kvalitete namještaja i proizvoda prateće industrije (građevinska stolarija, drvene podne, zidne i stropne obloge, konstrukcijsko drvo, ljestve te čvrsto biogorivo) proizvođača iz Brodsko-posavske županije prema prihvaćenim EN i CE normama i oznakama Brodsko-posavske županije zainteresiranim naprijed navedenim poduzetnicima.

Intenzitet potpore može iznositi najviše do 50% neto cijene ispitivanja (bez PDV-a), a prema tipovima i namjeni (vrsti) namještaja i proizvoda prateće industrije s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 15.000,00 kuna.

Za provedbu mjera od 2. - 4. osigurat će se iz Proračuna Brodsko- posavske županije iznos od 780.000,00 kuna.

5. Mjera odgode plaćanja obveza (s osnova kamata i glavnica) odnosno odobravanje moratorija na otplatu kredita poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2020. godini

Korisnici ove mjere mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici kojima su u razdoblju od 2009. - 2017. godine odobreni krediti pod uvjetima, ugovornim iznosima i namjenama temeljem ugovora o poslovnoj suradnji s poslovnim bankama po sljedećim kreditnim programima:

Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva,

 • PBZ - Poduzetnik Brodsko-posavska županija 2015. - Osnovni ugovor,
 • PBZ - Poduzetnik Brodsko-posavska županija 2015. - Dodatak ugovoru,
 • PBZ - Poduzetnik Brodsko-posavska županija 2016.,

 

Kreditom do uspjeha 2014., Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti,ba koji su u otplati i kod kojih je subvencija dijela redovnih kamata od strane Brodsko-posavske županije u tijeku.

Moratorij na kreditne obveze poduzetnika s osnova kamata i glavnica po postojećim ugovorima o kreditima se odobrava na rok od 6 mjeseci (razdoblje moratorija 31.03.2020. - 31.08.2020.) što produžuje inicijalno ugovoreni rok otplate kredita za 6 mjeseci.

Za realizaciju ove mjere korisnik se javlja poslovnoj banci s kojom Županija ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem naprijed navedenih kreditnih programa odnosno važeće ugovore o provedbi pojedinog kreditnog programa.

6. Mjera pružanja besplatnih savjetodavnih usluga poduzetnicima Brodsko-posavske županije od strane Centra za razvoj Brodsko-posavske županije u 2020. godini

Centar za razvoj Brodsko-posavske županije besplatno će pružati savjetodavne usluge u pripremi zahtjeva i ostale potrebne dokumentacije za apliciranje na sve interventne mjere pomoći gospodarstvu na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini svim poduzetnicima s područja Brodsko- posavske županije u 2020. godini kako bi se ublažio negativan utjecaj epidemije na poduzetnike i na gospodarstvo Brodsko-posavske županije u cjelini.

Za realizaciju ove Mjere korisnik se javlja Centru za razvoj Brodsko- posavske županije.

Mjere Brodsko-posavske županije za područje poljoprivrede  za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19

 1. Mjera povezivanja OPG-a proizvođača hrane i kupaca putem web platforme „L0KALN02G0" odnosno „pametne tržnice"
 2. Mjera potpore za unaprjeđenje govedarstva - krave prvotelke svih pasmina na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu
 3. Mjera oslobađanja dijela zakupnine, odnosno naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, zakupoprimicima odnosno korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta s područja Brodsko-posavske županije, u dijelu koji je dio prihoda proračuna Brodsko-posavske županije za 2020. godinu
 4. Mjera pružanja besplatnih savjetodavnih usluga poljoprivrednicima Brodsko- posavske županije od strane Centra za razvoj Brodsko- posavske županije u 2020. godini

 

Kriteriji dodjele potpora za navedene mjere iz područja poljoprivrede

1. Mjera povezivanja OPG-a proizvođača hrane i kupaca putem web platforme „L0KALN02G0" odnosno „pametne tržnice"

Brodsko-posavska županija podržala je inicijativu udruge Centar za razvoj Ravnica za uspostavljanje platforme „L0KALN02G0", odnosno "pametne tržnice" koja ima za cilj softwaresku marketing ponudu proizvoda, mogućnost narudžbe i kupnje putem onime plaćanja te dostavu na kućni prag što je glavni cilj i svrha mjere odnosno platforme.

Platforma omogućava uspostavu baze podataka svih zainteresiranih proizvođača i prerađivača u Brodsko-posavskoj županiji, točno mjesto odakle dolaze, namirnice koje se proizvode i njihove karakteristike te cijene po kojima se iste nude, a kupci će birani proizvod moći naručiti on-line te će im isti biti dostavljen na kućni prag. U početku, kupci će moći od raspoloživih namirnica birati dostavu dva dana u tjednu. Proizvođači su s područja cijele županije (regije), a kupci, u ovoj početnoj fazi, s obzirom na raspoložive kapacitete dostave, bili bi s područja grada Slavonskog Broda.

Projekt je samoodrživ i stvara dugoročno rješenje s novinom u poslovanju prema proizvođačima i veću dostupnost proizvoda kupcima te olakšani plasman robe, jer platforma je dodatna linija marketinga, ponude i mogućnosti kupnje. U budućem vremenu, kad u potpunosti zaživi platforma, dodatnom edukacijom utjecalo bi se i na zdravlje stanovnika i zdrav razvoj te mogućnost širenja i na druge dijelove Republike Hrvatske s ciljem promocije proizvoda s područja Brodsko-posavske županije.

Županija sufinancira mjeru s mjesečnim iznosom od 20.000,00 kuna do kraja godine što podrazumijeva da će Brodsko-posavska županija za provedbu ove mjere osigurati sveukupno 160.000,00 kuna.

Sufinanciranjem mjere od strane Brodsko-posavske županije, znatno bi se smanjili troškovi dostave proizvoda do kupaca što bi u konačnici utjecalo i na smanjenje rashodovne strane proizvođača.

Cilj mjere je da se uz partnerstvo Brodsko-posavske županije i Centra za razvoj Ravnica uključe i ostali potencijalno zainteresirani partneri kako bi mjera uistinu i nakon ovog kriznog vremena doprinosila rastu i razvoju proizvođača i prerađivača na našem području.

2. Mjera potpore za unaprjeđenje govedarstva - krave prvotelke svih pasmina na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu

Cilj mjere je održati postojeću razinu proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru govedarstva zbog povećanja brojnosti grla na području Brodsko-posavske županije, a time i stvaranju viška kvalitetnog rasplodnog materijala koji će pomoći pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji goveda za domaće i inozemno tržište te će osigurati kontinuiranu opskrbu stanovništva hranom uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID - 19.

Konstataciju da je sektor govedarske proizvodnje i do pojave epidemije bolesti COVID- 19 bio najranjiviji sektor stočarske proizvodnje temeljimo na Vladinom Programu potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini po kojem se od ukupno odobrenih 53.000.000,00 kuna, 13.000.000,00 kuna (cca 25%) dodjeljuje proizvođačima za proizvodnju mlijeka te proizvođačima za krave dojilje odnosno sustav krava - tele za proizvodnju mesa. Dana 29. svibnja 2020. godine Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je 51 milijun kuna potpore za ukupno 7.572 primarna poljoprivredna proizvođača u sektoru voća, povrća, cvijeća te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva. Dodatno da je govedarski sektor uslijed epidemije bolesti COVID-19 došao u dodatne probleme potvrđuje i Odluka Vlade Republike Hrvatske o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći za proizvođače tovne junadi, tovnih svinja i janjadi za klanje s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom COVID-19. Predmetnom Odlukom odobravaju se interventna sredstva od 9.000.000,00 kuna od čega 1.000,00 kuna po grlu utovljene junadi.

Prihvatljivi korisnici ove mjere su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a koji imaju evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu te koji na vlastitom gospodarstvu drže krave svih pasmina i koje^ su evidentirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i si.) na području Brodsko-posavske županije, te poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Brodsko-posavskoj županiji i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Brodsko-posavske županije, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti.

Jedinični iznos potpore male vrijednosti za uzgoj junica je 800,00 kuna po grlu.

Za provedbu ove mjere biti će osigurano u Proračunu Brodsko- posavske županije za 2020. godinu 1.000.000,00 kuna.

Potpore male vrijednosti po ovoj mjeri mogu se dodijeliti nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga Programa s pravilima o potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede (Uredba 1408/2013 i Uredba 2019/316).

3. Mjera oslobađanja dijela zakupnine, odnosno naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, zakupoprimicima odnosno korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta s

područja Brodsko-posavske županije, u dijelu koji je dio prihoda proračuna Brodsko-posavske županije za 2020. godinu

Vlada Republike Hrvatske shvatila je dugoročno negativne posljedice usporavanja gospodarskih aktivnosti uvjetovane epidemijom bolesti COVID-19 te je 17. ožujka 2020. godine Odlukom o odgodi plaćanja zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske odgodila je zakupnicima, dugogodišnjim zakupnicima, koncesionarima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske obvezu plaćanja ugovorene zakupnine, odnosno naknade za 2020. godinu za tri mjeseca u odnosu na ugovoreni rok plaćanja. Ova Odluka u odnosu na korištenje 15.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Brodsko-posavske županije znači prolongiranje obveze plaćanja iznosa od 12.000.000,00 kuna za tri mjeseca u odnosu na ugovoreni rok plaćanja.

Dodatno i Brodsko-posavska županija želi pomoći zakupnicima, dugogodišnjim zakupnicima, koncesionarima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske povratom uplaćenog dijela zakupnine, odnosno naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u dijelu koji je dio prihoda Proračuna Brodsko-posavske županije za 2020. godinu. Prema podacima FINE za 2019. godinu sredstva oslobađanja - povrata zakupnine, odnosno naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je dio proračuna Brodsko- posavske županije iznosila su 1.188.526,00 kuna te su planirana u proračunu Brodsko-posavske županije u prihodovnoj strani.

4. Mjera pružanja besplatnih savjetodavnih usluga poljoprivrednicima Brodsko-posavske županije od strane Centra za razvoj Brodsko-posavske županije u 2020. godini

Centar za razvoj Brodsko-posavske županije besplatno će pružati savjetodavne usluge u pripremi zahtjeva i ostale potrebne dokumentacije za apliciranje na sve interventne mjere pomoći poljoprivredi na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini svim poljoprivrednicima s područja Brodsko- posavske županije u 2020. godini kako bi se ublažio negativan utjecaj epidemije na poljoprivrednike i na gospodarstvo Brodsko-posavske županije u cjelini.

Za realizaciju ove Mjere korisnik se javlja Centru za razvoj Brodsko- posavske županije.

Ukupna vrijednost Mjera za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19 iz područja gospodarstva iznosi 2.780.000, 00 kuna.

Ukupna vrijednost Mjera za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19 iz područja poljoprivrede iznosi 2.360.000, 00 kuna.

Sveukupna vrijednost Mjera za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19 iz područja gospodarstva i poljoprivrede iznosi 5.140.000, 00 kuna.

U sklopu druge točke raspravljalo se o dugogodišnjem problemu onečišćenog zraka u Slavonskom Brodu a predstavljeno je i izvješće o aktualnom stanju. Tijekom 2019. godine, praćenje kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske provodi se sukladno Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novine", br. 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18) (u daljnjem tekstu: Zakon) u okviru državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, lokalnih mreža za praćenje kvalitete zraka koje uključuju i mjerne postaje posebne namjene. Na snazi je novi Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine", br. 127/19). Sukladno članku 27. Zakona, za praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama u Republici Hrvatskoj, uspostavljena je državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka (u daljnjem tekstu: državna mreža) koja je sastavni dio praćenja stanja okoliša i financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Državni hidrometeorološki zavod je sukladno Zakonu određen kao tijelo koje upravlja radom državne mreže i osigurava izgradnju novih postaja u državnoj mreži. Praćenje kvalitete zraka na postajama iz državne mreže (mjerenje, prikupljanje podataka, osiguranje kvalitete i provjere mjerenja i podataka, ugađanje i provjera tehničkih karakteristika mjerne opreme u skladu s referentnim metodama mjerenja te obrada i prikaz rezultata mjerenja) obavlja pravna osoba - referentni laboratorij. Ministarstvo provodi nadzor nad radom državne mreže za praćenje kvalitete zraka. Rezultati mjerenja kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka su prikazani u skladu sa Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka („Narodne novine" br. 79/17).

 

 

17.06.2020 14:24:00

Facebook Twitter Instagram