Vijesti

Grad Slavonski Brod raspisao je natječaj za najam gradskih stanova

 Grad Slavonski Brod objavio je natječaj za najam gradskih stanova, a pravo na prijavu imaju svi građani Slavonskog Broda, po određenim kriterijima:

 • da nema u vlasništvu odgovarajuću kuću ili stan na području Republike Hrvatske,
 • da nema prava korištenja odgovarajućeg stana, na temelju Ugovora o najmu stana zaključenog na neodređeno vrijeme,
 • da nije iskoristio pravo na otkup stana, suglasno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Svi navedeni uvjeti moraju se zadovoljiti kumulativno i to svi članovi obiteljskog kućanstva za koje se traži davanje u najam stana.

Zainteresirani podnose zahtjev na propisanom obrascu koji se može dobiti u Gradskoj upravi, Vukovarska 1, u pisarnici, a dužni su priložiti sljedeće isprave:

 • Domovnica (za podnositelja zahtjeva),
 • Uvjerenje o prebivalištu na području grada Slavonskog Broda, (za podnositelja zahtjeva )
 • Izjava o broju članova obiteljskog domaćinstva, ovjerena kod javnog bilježnika
 • Izvadak iz matične knjige rođenih, vjenčanih (za sve članove),
 • Pravomoćna presuda o razvodu braka (za osobe koje su brak razvele),
 • Mišljenje Centra za socijalni rad ( za osobe u stanju socijalne zaštite),
 • Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje (za nezaposlene osobe i članove obitelji),
 • Potvrdu Zemljišno-knjižnog odjela (Gruntovnice), o vlasništvu nekretnina (kuće,stana), za sve članove obiteljskog domaćinstva
 • Potvrdu Katastra, o neposjedovanju nekretnina (kuće,stana), za sve članove obiteljskog domaćinsta,
 • Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka iz prethodne godine za sve članove obiteljskog domaćinstva koji su ostvarili prihod u toj godini ( punoljetne članove obiteljskog domaćinstva ),
 • Dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu,
 • Radni staž, odnosno mirovina za sve članove obitelji,
 • Rješenje o invalidnosti (civilni ili invalidi rata),
 • Teška ili kronična oboljenja (medicinska dokumentacija),
 • Preporuka poduzeća ili ustanove o stambenoj situaciji za uposlene članove,

Za uposlene prosjek plaća u posljednja tri mjeseca.

Navedene isprave ne smiju biti starije od 6 mjeseci (osim za Domovnicu, Izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih).

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana, računajući, od prvog narednog dana od dana objave natječaja u tisku.

Zahtjevi se podnose neposredno ili poštom preporučeno na adresu.

Po završetku natječaja, Povjerenstvo će napraviti rang listu koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Gradske uprave.

Detaljnije informacije mogu se naći na web stranicama grada.

10.06.2020 10:03:20

Facebook Twitter Instagram